Regulamin Usług Hostingowych 813.pl agencja interaktywna

Regulamin Usług Hostingowych

Regulamin usług hostingowych 813 sp. z o.o.

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług hostingowych przez 813 sp. z o.o. i zwany będzie dalej „Regulaminem hostingu”.
 2. 813 sp. z  o.o. z siedzibą w Konarzewie (62–070), Młyńska 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000386694, REGON 301735556, NIP PL7773207304.
 3. 813 sp. z o.o. zwana będzie dalej „Dostawcą”.

 

§ 2

Określenia użyte w Regulaminie hostingu oznaczają:

„Usługa” — usługa polegająca na udostępnieniu do korzystania urządzeń (Serwer dedykowany) lub innego rodzaju zasobów (Serwer wirtualny) albo powierzchni do przechowywania urządzeń Klienta (Serwer Klienta), w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów Usługi, w tym Limitu, określonych w

Zamówieniu lub Specyfikacji technicznej Usługi;

„Serwer” — Serwer Dostawcy lub Serwer Klienta;

„Serwer Dostawcy” — pozostające w administracji Dostawcy urządzenie (Serwer dedykowany) lub wydzielona systemowo przestrzeń jego zasobów (Serwer wirtualny), służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z określonym w Specyfikacji technicznej oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi;

„Limit” – określone w Specyfikacji technicznej Usługi maksimum, możliwe do osiągnięcia w trakcie trwania okresu wskazanego w Specyfikacji technicznej danej Usługi (np. limit transferu danych jako limit ruchu mierzonego na warstwie IP w kierunku do i z Serwera);

“Klient” - odbiorca usług Dostawcy prowadzący działalność gospodarczą

 

§ 3

 

 1. Usługi oferowane przez Dostawcę oferowane są na potrzeby prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Dostawca nie prowadzi usług dla Konsumentów. 

ROZDZIAŁ II. USŁUGI HOSTINGOWE

 

§ 4

 

 1. Na podstawie Umowy o świadczenie Usług hostingowych, Dostawca za wynagrodzeniem udostępnia Klientowi, według jego wyboru wskazanego w Zamówieniu, zasoby Serwerów Dostawcy i zapewnia Klientowi możliwość zapisywania i administrowania danymi w formacie cyfrowym, zgodnie z parametrami określonymi dla danej Usługi.
 2. Szczegółowy opis techniczny w zakresie parametrów Usługi określa Specyfikacja techniczna zawierająca opis rodzajów Serwerów wyszczególnionych w ofercie handlowej Dostawcy.
 3. Klient, na żądanie otrzyma informację o poziomie wykorzystania Limitu.
 4. W przypadku przekroczenia Limitu, Dostawca uprawniony jest do zablokowania możliwości zapisywania i administrowania danymi zapisanymi przez Klienta, do chwili upływu okresu, dla którego Limit został przypisany w Specyfikacji technicznej Usługi.
 5. Podczas przerwy technicznej w świadczeniu Usługi, jej niedostępności, jak i przed zamieszczeniem danych przez Klienta na Serwerze, wyświetlana może być plansza Dostawcy informująca o niedostępności Usługi oraz związanych z nią danych, niewskazująca jednak powodów tej niedostępności.
 6. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych Dostawcy, niezależnie od tego, czy Dostawca także tworzy takie kopie.
 7. Klient zobowiązany jest przestrzegać warunków korzystania (licencji), określonych przez odpowiednich licencjodawców, z wszelkiego udostępnionego mu w ramach Usługi oprogramowania oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie warunków korzystania z tego oprogramowania, w szczególności korzystania lub instalowania innego oprogramowania niezgodnego z warunkami licencji. Dostawca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Klienta warunków korzystania przez niego z udostępnionego mu oprogramowania.

 

§ 5

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapisania danych z Serwera Dostawcy przed upływem czasu trwania Umowy w celu uniknięcia ich utraty.
 2. Dane zgromadzone na udostępnionym Klientowi w ramach Usługi Serwerze Dostawcy mogą być przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 60 dni, od dnia zakończenia trwania Umowy, a następnie usunięte z przestrzeni Serwera Dostawcy.
 3. Jeżeli Klient, po zakończeniu trwania Umowy, złoży wniosek o udostępnienie mu danych zapisanych na udostępnionym mu w ramach Usługi Serwerze Dostawcy, a dane te będą jeszcze dostępne, Dostawca podejmie działania zmierzające do ich udostępnienia, przy czym może z tego tytułu obciążyć Klienta opłatą zgodną z Cennikiem lub ustaloną na podstawie indywidualnych uzgodnień.
 4. Dostawca, w przypadku nieprzedłużenia Umowy na świadczenie Usługi hostingowej lub opóźnienia w zakresie terminu zapłaty warunkującego przedłużenie Umowy na świadczenie Usługi hostingowej, nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta danych zapisanych na udostępnionym mu Serwerze Dostawcy.

 

§ 6

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi hostingowej zawierana jest na czas oznaczony, wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Minimalny czas trwania Umowy o świadczenie Usługi hostingowej wynosi jeden miesiąc, chyba że z zawartej Umowy lub specyfikacji Usługi wynika inny okres. Nie dotyczy to przypadków testowego umożliwienia dostępu do Usługi na warunkach określonych przez Dostawcę.
 3. W przypadku umów zawartych z Klientem, na czas oznaczony, z wyłączeniem umów na czas oznaczony opłaconych z góry za cały okres ich obowiązywania, Dostawca uprawniony jest do wprowadzenia nowego Cennika (zmiany Cennika) w okresie obowiązywania Umowy na czas oznaczony. Dostawca nieodpłatnie udostępni Klientowi nowy Cennik na 30 dni przed jego wejściem w życie. Nowa cena za Usługę, obowiązuje od następnego okresu płatności abonamentu za nią, chyba że Klient wypowie Umowę w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu nowego Cennika. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawcy przysługuje prawo obciążenia Klienta karą pieniężną, stanowiącą iloczyn opłaty abonamentowej, wskazanej w Umowie i liczby miesięcy, jakie pozostałyby do końca trwania Umowy, gdyby nie została rozwiązana, jeżeli zmiana Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, decyzji organów lub innych przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, w szczególności takich, które wpływają na zwiększenie kosztów świadczenia Usług np. podwyżki cen energii elektrycznej. Zapłata kary pieniężnej, wskazanej powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Dostawcę odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżoną kwotę kary pieniężnej.

 

ROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA i OBOWIĄZKI STRON

 

§ 7

 

 1. Dostawca zobowiązany jest zapewnić pełną dostępność Usług, świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, w tym na bieżąco dbać o bezpieczeństwo oprogramowanie serwera.
 2. Dostawca zobowiązuje się do informowania Klienta za pośrednictwem poczty email o planowanych przerwach w świadczeniu Usługi z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadkach, gdy planowana przerwa jest dłuższa niż 30 minut.
 3. Dostawca zobowiązany jest zapewnić Klientowi typową pomoc techniczną związaną ze świadczonymi Usługami.
 4. Dostawca zobowiązany jest do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu.

 

§ 8

 

 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, to jest:
  1. braku ciągłości świadczenia Usługi niezawinionego przez Dostawcę, w tym:
  2. działania siły wyższej (powódź, huragan itp.);
  3. nieuprawnionego posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do infrastruktury technicznej służącej do obsługi Serwera udostępnionej w ramach Usługi;
  4. konieczności wstrzymania pracy Serwera ze względu na niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta Usługi, którego źródłem jest oprogramowanie Klienta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Klienta przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji itp);
  5. nieosiągnięcia zakładanych przez Klienta funkcjonalności systemu teleinformatycznego Klienta, którego część składową mają stanowić zasoby Serwera; dotyczy to także przypadków, w których oprogramowanie pochodzące od Klienta służące do obsługi zapisanych danych pozostaje niezgodne (niekompatybilne) z oprogramowaniem służącym do obsługi pracy Serwera;
  6. błędnej konfiguracji systemów do obsługi przetwarzanych danych, jeżeli specyfikacja techniczna Serwera została ustalona przez Klienta;
  7. naruszenia warunków Umowy przez Klienta w tym brak terminowej płatności.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną modyfikację, zmianę lub utratę danych (w tym oprogramowania) zapisanych w udostępnionych Klientowi zasobach Serwera Dostawcy, jeżeli wyniknęła ona z przyczyn leżących po stronie Klienta lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Klienta udostępnionych mu zasobów Serwera Dostawcy przed działaniami niepożądanymi (np. niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji itp).

 

§ 9

 

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania Usługi za podaniem przyczyny odmowy, w szczególności w przypadku, gdy Klient w przeszłości zalegał z Opłatami, gdy Klient w przeszłości naruszał postanowienia Regulaminu, w przypadku gdy Klient zamierza wykorzystywać Usługi w celu sprzecznym z prawem lub skutkującym powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej, a także w sposób szkodzący renomie Dostawca i świadczonych przezeń Usług.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Klientowi nietypowej pomocy technicznej w przypadku, gdy Klient nie uiści Dostawca odpowiedniej opłaty z tego tytułu wynikającej z Cennika Usług lub ustalonej przez Strony.
 3. Dostawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta bez zwracania mu Opłaty abonamentowej w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik naruszą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, wysyła Spam. Dostawca ma prawo usunąć Panel Klienta i zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta także wtedy, gdy:
  1. korzystanie przez Klienta z Usług utrudnia korzystanie z nich innym Klientom Dostawca,
  2. korzystanie przez Klienta z Usług powoduje nadmierne eksploatowanie serwera Dostawca ponad określone Limity,
  3. opóźnienie Klienta w uregulowaniu Faktury przekroczyło 14 dni.
 4. Usunięcie Konta i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta jest poprzedzone zablokowaniem Konta niezwłocznie od powzięcia informacji o dopuszczeniu się przez Klient naruszenia i bezskutecznym wezwaniem Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania. Usunięcie usługi Klienta przez Dostawcę i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta z przyczyn określonych w przedmiotowym ustępie nie wiąże się ze zwrotem Klientowi Opłaty abonamentowej.

 

§ 10

 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych mu Usług, chyba że nastąpiło ono z przyczyn, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi niewadliwe Usługi.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli było ono następstwem okoliczności w szczególności takich, jak:
  1. wywołanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów innych niż Dostawca brakiem ciągłości świadczenia Usług,
  2. awarii sprzętu lub oprogramowania, której Dostawca nie mógł zapobiec i na powstanie której nie miał wpływu,
  3. działania siły wyższej,
  4. nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Klienta lub Użytkownika,
  5. podaniem przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Zamówieniu, a także nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych, jak również braku ich zaktualizowania przez Klienta; naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu, przepisów prawa,
  6. uzyskania dostępu do Konta Klienta przez niepowołane osoby,
  7. działanie wirusa komputerowego,
  8. informacji, programów, aplikacji, plików pobranych przez Klienta z sieci Internet.
 3. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Klienta na udostępnionym mu serwerze.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości Opłaty abonamentowej uiszczonej przez Klienta.
 5. Dostawca ma prawo do robienia przerw w świadczeniu Usług w związku z koniecznością dokonania czynności technicznych związanych z obsługą, rozbudową i konserwacją systemu informatycznego. Tego typu przerwy nie będą kwalifikowane jako awaria. W przypadku zaistnienia przerwy z przyczyn wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Dostawca nieodpłatnie przedłuży Okres abonamentowy o czas trwania przerwy lub dłuższy okres, według uznania Dostawca.

 

§ 11

 

 1. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat na rzecz Dostawcy na podstawie wystawionej Faktury.
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o zmianie Danych kontaktowych, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany pod rygorem uznania, iż właściwymi Danymi kontaktowymi są te udostępnione w momencie zawierania umowy. Zmiana Danych kontaktowych, takich jak: adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e‐mail, adres e‐mail Użytkownika (adres techniczny), numer dowodu osobistego (w przypadku jego wymiany) lub nazwiska (w przypadku jego zmiany) — nie jest zmianą postanowień Umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług świadczonych przez Dostawcę w sposób nienaruszający praw osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych, przestrzegania przepisów prawa, poszanowania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, postanowień Umowy, Regulaminu, powstrzymywania się od wykorzystywania Usług do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, rozsyłania Spamu.
 4. Klient jest zobowiązany do nie podejmowania działań mogących spowodować powstanie szkody innych Klientów lub Użytkowników. Klient zobligowany jest także do nie zamieszczania na serwerze Dostawcy plików, skryptów lub programów mogących spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwera, łączy lub kont innych osób.
 5. Klient zobowiązany jest do informowania Dostawcy o wszelkich zmianach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.

 

§ 12

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na udostępnionej mu części serwera.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Usług przez Użytkownika, w tym za naruszenia postanowień Umowy, Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Użytkownik się dopuścił, rozsyłanie Spamu. W razie powzięcia przez Dostawcę informacji o dopuszczeniu się naruszenia przez Użytkownika, Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnego działania Użytkownika, w tym do podania danych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację.
 3. Klient ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerze Dostawcy.
 4. Dostawca może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody, jaką poniósł w związku z nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Usług, naruszeniem postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Klient lub Użytkownik się dopuścił, rozsyłaniem Spamu.

 

ROZDZIAŁ IV — DANE OSOBOWE

 

§ 13

 1. Poprzez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę jego danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu i modyfikacji dotyczących go danych osobowych.
 2. Dostawca oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Klienta wymienione w Danych kontaktowych jedynie w celu wykonania Umowy.
 3. Dostawca zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta przed dostępem nieuprawnionych osób, a także oświadcza, iż nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta jakimkolwiek innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne do wykonania Umowy.

 

ROZDZIAŁ V — PŁATNOŚCI

 

§ 14

 

 1. Z tytułu wykonywania Usług, Klient ureguluje na rzecz Dostawcy określoną Opłatę wynikającą z Cennika Usług obowiązującego w dniu Zamówienia lub w dniu wystawienia faktury za kolejny Okres abonamentowy, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 4 Regulaminu.
 2. Płatność za Usługi rozliczana jest w Okresach abonamentowych. Opłata jest niepodzielna.
 3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie uiścić Opłatę na podstawie Faktury wystawionej przez Dostawcę na początku Okresu abonamentowego i przesłanej mu za pomocą poczty elektronicznej nie później jednak niż w terminie wynikającym z otrzymanej Faktury.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpłaconej kwoty na rachunku bankowym Dostawca.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Faktury, Dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia we wniesieniu Opłaty przekraczającego 14 dni, Dostawca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty i usunięcia Usług świadczonych na rzecz Klienta.
 7. Doręczenie Faktury w formie pisemnej za pomocą poczty polskiej następuje tylko na wyraźne żądanie Klienta i podlega opłacie w wysokości 30zł. 
 8. Uregulowana Opłata podlega stosunkowemu zwrotowi, z uwzględnieniem czasu świadczenia przez Dostawca Usług na rzecz Klienta, jedynie w przypadku, gdy:
  1. Umowa zostanie wypowiedziana przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Klienta,
  2. Umowa zostanie rozwiązana przez Klienta z przyczyn zawinionych przez Dostawcę,
 9. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian Cennika Usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że wzrost Opłaty może następować jedynie raz na 6 miesięcy. Dostawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e‐mail) o każdej zmianie Cennika Usług na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Cennika Usług jest zobowiązany poinformować o tym Dostawcę drogą elektroniczną (za pośrednictwem e‐mail) w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie. Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej akceptacją. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Cennika Usług.

 

ROZDZIAŁ VI — REKLAMACJE

 

§ 15

 

 1. Klient może zgłosić Dostawcy swe zastrzeżenia w zakresie niewykonywania Usług lub świadczenia przez Dostawcę Usług o nienależytej jakości, informując o tym Dostawca w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna zostać skierowana na adres email office@813.com.pl oraz marek@813.com.pl 
 3. Zgłoszenie reklamacyjne Klienta powinno w szczególności zawierać:
  1. Dane kontaktowe Klienta umożliwiające jego identyfikację,
  2. nazwę Usługi będącej przedmiotem reklamacji,
  3. określenie zastrzeżeń Klienta co do wykonywania lub jakości Usługi,
  4. datę i miejscowość sporządzenia,
  5. podpis Klienta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji.
 4. Wiadomość e‐mail powinna być wysłana z adresu e‐mail, który został użyty podczas zamawiania usług.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne, które nie zostało dokonane w formie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu lub nie zawiera informacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu jest nieważne i nie podlega rozpatrzeniu przez Dostawcę. 
 6. Dostawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Dostawca obliguje się do poinformowania Klienta, czy uznaje reklamację i w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub do poinformowania Klienta o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z podaniem uzasadnienia.
 7. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji nieodzowne jest powzięcie dodatkowych informacji, Dostawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o konieczności ich uzyskania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

ROZDZIAŁ VII — POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

 

§ 16

 

 1. Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania lub wynajmowania infrastruktury sprzętowej służącej odpowiedniemu funkcjonowaniu Usług świadczonych dla Klienta.
 2. Dostawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi następujące warunki dostępności infrastruktury sprzętowej:
  1. w przypadku wystąpienia awarii w działaniu Usług, Dostawca zobowiązuje się do podjęcia prac zmierzających do zdiagnozowania awarii w ciągu 60 minut od powiadomienia Dostawcy o jej wystąpieniu przez Klienta lub Użytkownika telefonicznie pod numerem 501388466 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e‐mail: office@813.com.pl. W tym czasie Dostawca zobowiązany jest do przesłania Klientowi lub Użytkownikowi diagnozy dotyczącej przyczyn awarii oraz informacji o działaniach, które zostaną podjęte w celu jej usunięcia;
 3. Dostawca usunie awarię w ciągu max. 6 godzin od otrzymania powiadomienia przez Klienta lub Użytkownika o jej wystąpieniu, chyba że usunięcie awarii w tym czasie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Dostawca lub powiadomienie nastąpi poza czasem pracy Dostawcy; w przypadku, gdy powiadomienie o awarii nastąpi poza czasem pracy Dostawcy – awaria zostanie usunięta w ciągu 6 godzin od rozpoczęcia pracy przez Dostawca;
 4. Po usunięciu awarii Dostawca poinformuje o tym fakcie Klienta lub Użytkownika.
 5. Dostawca nie odpowiada za awarie wynikające ze zmian w konfiguracji systemu operacyjnego wprowadzone przez Klienta lub Użytkownika oraz instalacje oprogramowania własnego Klienta lub Użytkownika.
 6. Do awarii nie stosuje się postanowień § 15.
 7. Dostawca nie udziela dodatkowej gwarancji na Usługi i nie świadczy usług posprzedażnych w zakresie nieopisanym w Regulaminie.

 

ROZDZIAŁ VIII — ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 

§ 17

 

 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 2. Wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@813.com.pl
 3. Dostawca może wypowiedzieć Umowę Klientowi jedynie z ważnych przyczyn, ze wskazaniem w wypowiedzeniu przyczyn jego dokonania.
 4. Dostawca przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Dostawcy pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Dostawca rażąco narusza postanowienia Umowy, Regulaminui nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Klienta pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Wygaśnięcie Umowy powoduje zaprzestanie świadczenia przez Dostawca Usług na rzecz Klienta i usunięcie z jego serwerów wszelkich danych zgromadzonych przez Klienta.

 

ROZDZIAŁ IX — POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18

 

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminów Szczególnych, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).
 2. W przypadku, gdy treść Umowy zawartej w formie pisemnej odbiega od treści niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Umowy.
 3. Jeżeli dane postanowienie Umowy, Regulaminu okaże się nieważne z mocy prawa lub jego realizacja nie będzie możliwa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony podejmą kroki w celu zmiany lub uzupełnienia Umowy, Regulaminu. W przypadku braku zmiany lub uzupełnienia – zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin, Regulaminy Szczególne i Cennik usług opublikowane są na stronie internetowej 813.com.pl
 5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową Klient i Dostawca podejmują się rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku, gdyby osiągnięcie porozumienia nie było możliwe, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 roku.
ZamknijPliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej.